W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

OPIS PROCEDUR

XML

Treść

Jakie sprawy można załatwić w Zarządzie Drogowym?
Wszystkie sprawy jakimi zajmuje się Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim zostały określone w "Przedmiocie działalności".

Jakie dokumenty należy złożyć w celu otrzymania zgody na prowadzenie robót w pasie drogowym?
Aby otrzymać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w określonym celu (np. prowadzenie robót, umieszczenie reklamy, obiektu handlowego, itp.) należy w siedzibie Zarządu Drogowego złożyć stosowny wniosek (który można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Z.D. lub osobiście w siedzibie Z.D. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00) na miesiąc przed planowanym rozpoczęciem robót wraz z załącznikami oraz wymaganymi opłatami skarbowymi.

Wymagane załączniki, to:

 • plan sytuacyjny zajmowanego odcinka pasa drogowego z podaniem niezbędnych wymiarów,
 • szczegółowy harmonogram robót,
 • projekt organizacji ruchu sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729),
 • uzgodniona dokumentacja techniczna - DO WGLĄDU - o ile jest wymagana odrębnymi przepisami.

Jakie są opłaty za zajęcie pasa drogowego?
Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych kat. powiatowej ustalone zostały przez Radę Powiatu w Sępólnie Krajeńskim zgodnie z Uchwałą Nr XLI/184/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. roku opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. r., poz. 6810.
Do pobrania
rozporządzenia MTBiGM

Uchwała Rady Powiatu Sępoleńskiego w spr. stawek opłat za zajęcie pasa drogowego


Co należy zrobić, aby uzyskać pozwolenie na budowę zjazdu?
W celu uzyskania pozwolenia na wykonanie zjazdu z dróg powiatowych na pola uprawne lub do zabudowań należy:

 • złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy we właściwym Urzędzie Miasta lub Gminy,
 • złożyć wniosek w Zarządzie Drogowym na budowę (przebudowę) zjazdu z drogi publicznej.

Wniosek powinien zawierać:

 • informację o zgodności zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (o ile takowy jest aktualny) lub z decyzją o warunkach zabudowy,
 • mapę w skali 1:500 lub 1:1000 z lokalizacją zjazdu wg pikietażu drogi,
 • kopię dokumentów potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości,informację o sposobie wykorzystania nieruchomości, do której ma być urządzony zjazd.

Należy:

 • Uzyskać decyzję Zarządu Drogowego na lokalizację zjazdu i uzgodnienie warunków technicznych – Zarząd Drogowy podaje warunki techniczne jakim powinien odpowiadać zjazd (wg Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 roku, Nr 43).
 • Przedstawić projekt budowlany zjazdu wraz z niezbędnymi opiniami do uzgodnienia w Zarządzie Drogowym.
 • Uzyskać decyzję o pozwolenie na budowę - organem właściwym w sprawie wydania pozwolenia na budowę zjazdu w granicach pasa drogi powiatowej jest Starosta.
 • Uzyskać decyzję Zarządu Drogowego zezwalającą na zajęcie pasa drogowego i realizację prac budowlanych.
 • Uzyskać "protokół odbioru robót prowadzonych w  pasie drogowym" potwierdzający zakończenie robót i wykonanie zjazdu zgodnie z zatwierdzonym projektem.

W przypadku budowy zjazdu z pominięciem powyższych warunków Zarząd Drogowy wystąpi do organu nadzoru budowlanego o wydanie decyzji nakazującej rozebranie zjazdu wykonanego nielegalnie. Jednocześnie Zarząd Drogowy przypomina, iż utrzymanie zjazdów należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane,
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym,
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Jakie dokumenty i gdzie należy złożyć w celu otrzymania odszkodowania za szkody poniesione w zdarzeniu drogowym?
Złożenie stosownych dokumentów oraz procedura postępowania w związku z wystąpieniem zdarzenia drogowego została określona w zakładce "Zgłoszenie szkody".

W jakim czasie Zarząd Drogowy zobowiązany jest do rozpatrzenia spraw?
Zarząd Drogowy rozpatruje sprawy z zakresu swoich kompetencji w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 71) tj. załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, zaś sprawę wymagającą postępowania wyjaśniającego załatwić nie później niż w ciągu miesiąca.

Jest to zasada generalna. Zasady szczególne opisuje powołany wyżej KPA.

Jakie kary ponosi się w związku z wejściem w pas drogowy bez zezwolenia?

Za zajęcie pasa drogowego:

 1. bez zezwolenia zarządcy drogi,
 2. o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi,
 3. z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,


Zarządca drogi wymierza w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalonej zgodnie z tabelą opłat.

Termin uiszczenia opłaty karnej wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna. W razie konieczności usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a znajdujących się w pasie drogowym prowadzący roboty niezwłocznie zawiadamia o tym zarządcę drogi, w porozumieniu z nim określa termin i powierzchnię zajętego pasa drogowego i uiszcza opłatę ustaloną w oparciu o tabelę stawek.

Za wejście w pas drogowy bez zawiadomienia zarządcy drogi, przekroczenie ustalonego terminu i powierzchni zajęcia pasa drogowego, zarządca drogi wymierza karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalonej zgodnie z tabelą opłat.

Jakie drogi są drogami powiatowymi?
Do dróg powiatowych należą drogi zaliczone do tej kategorii w drodze uchwały Rady Powiatu w porozumieniu z Marszałkiem Województwa po zasięgnięciu opinii Zarządów Gmin, na obszarze których przebiega droga oraz po zasięgnięciu opinii zarządów sąsiednich powiatów.

Jaka jest procedura związana z uzyskaniem zezwolenia na wycinkę drzew przydrożnych i krzaków?
W celu uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew przydrożnych i krzaków należy złożyć stosowny wniosek do Zarządu Drogowego.

_____________________________________________________________________

!!! UWAGA PROCEDURA !!!
Wydanie zezwolenia kat. I na przejazd pojazdu nienormatywnego


W jaki sposób uzyskać zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego?


Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.):

1. Ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony pod warunkiem:

1) uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, wydawanego, w drodze decyzji administracyjnej, przez właściwy organ, a w przypadku pojazdu nienormatywnego należącego do Sił Zbrojnych RP pod warunkiem uzyskania zezwolenia wojskowego na przejazd drogowy, wydawanego przez właściwy organ wojskowy;

2) przestrzegania warunków przejazdu określonych w zezwoleniu, o którym mowa w pkt 1;

3) pilotowania przejazdu pojazdu nienormatywnego przez pilota, w przypadku gdy pojazd przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości:
a) długość    – 23 m,
b) szerokość –  3,2 m,
c)  wysokość  – 4,5 m,
d) rzeczywista masa całkowita – 60 t;
4) zachowania szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem nienormatywnym.

2. Zabrania się przewozu pojazdem nienormatywnym ładunków innych niż ładunek niepodzielny, z wyłączeniem pojazdów nienormatywnych uprawnionych do poruszania się na podstawie zezwoleń kategorii I lub kategorii II.

3. Wymiary, masa, naciski osi pojazdów nienormatywnych uprawnionych do poruszania się na podstawie zezwoleń kategorii I–VII oraz drogi, po których pojazdy te mogą się poruszać, są określone w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do ustawy.

4. Kierujący pojazdem nienormatywnym jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać uprawnionym osobom zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, albo wypis z zezwolenia w przypadku zezwolenia kategorii I.

5. Organ wydający zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego prowadzi rejestr wydanych zezwoleń. W rejestrze umieszcza się następujące dane:

1) numer zezwolenia;
2) datę wydania zezwolenia;
3) kategorię zezwolenia;
4) podmiotu, na który zezwolenie zostało wydane;
5) pojazdu lub zespołu pojazdów, jeżeli zostały określone w zezwoleniu.


Tekst jednolity ustawy Prawo o ruchu drogowym
Treść rozporządzenia MTBiGM - w spr. zezwoleń na przejazd poj. nienormatywnych

Art. 64a stanowi, co następuje:

 1. Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po drodze wskazanej w zezwoleniu.
 2. Zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Do wniosku dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.
 3. Zezwolenie wydaje zarządca drogi właściwy dla drogi, po której ruch ma być wykonywany. Zezwolenie wydaje się, po uiszczeniu opłaty, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.
 4. Wydając zezwolenie, zarządca drogi wydaje także jego wypis lub wypisy w liczbie odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych określonych we wniosku o wydanie zezwolenia.
 5. Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wskazanego we wniosku o wydanie zezwolenia, na wskazany we wniosku okres: miesiąca, 6 miesięcy lub 12 miesięcy, bez wskazania pojazdów, którymi ma być wykonywany przewóz.
 6. Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się w kwocie stanowiącej iloczyn liczby wypisów i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie w tej kategorii.

Na podstawie powyższego artykułu informujemy, że organem właściwym do wydawania zezwoleń kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego drogami publicznymi kategorii powiatowej należącymi do Powiatu Sępoleńskiego jest Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim.

Treść rozporządzenia MTBiGM - w spr. wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd poj. nienormatywnego
Cennik opłat - tabela wys. opłat za wydanie zezwoleń oraz organ wydający.

Opłatę za wydanie zezwolenia należy uiścić na konto Zarządu Drogowego:

KONTO BANKOWE:
Bank Spółdzielczy w Więcborku

numer konta bankowego:
86 8162 0003 0000 4398 2000 0020

DO POBRANIA:
Wniosek o wydanie zezwolenia kat. I na przejazd poj. nienormatywnegoZałączniki