W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

PETYCJE - informacja ogólna

XML

Treść

Petycja to prośba lub żądanie sformułowane pod adresem organu władzy publicznej.
Petycja może dotyczyć m.in. zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.
By petycja została rozpatrzona przez organ, do którego została skierowana, jej przedmiot musi mieścić się w zakresie zadań i kompetencji tego organu.

Petycję możesz złożyć sam, może ją w twoim imieniu złożyć pełnomocnik. Może też złożyć ją grupa podmiotów.

Petycja może być złożona w interesie:

 • publicznym;
 • podmiotu wnoszącego petycję, czyli ciebie/was;
 • podmiotu trzeciego (osoby fizycznej, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej), za zgodą tego podmiotu.

Petycję można:

 • przesłać listownie na adres:
Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim
ul. Koronowska 5, 89-400 Sępólno Krajeńskie;
 • doręczyć osobiście do siedziby Z.D., przy ul. Koronowskiej 5 w Sępólnie Krajeńskim od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00;
 • przesłać drogą e-mail na adres: zdsepolno@onet.pl;
 • przesłać faksem na nr 52 388-12-02;
 • przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

WAŻNE! Petycji nie można złożyć telefonicznie.


1. Petycja powinna zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję;
 • jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji;
 • jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów; 
 • oznaczenie adresata petycji; 
 • wskazanie przedmiotu petycji.

2. Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1.

3. Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

4. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała imienia i nazwiska lub adresu składającego to pozostanie bez rozpatrzenia.

Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała nazwy podmiotu do którego jest składana lub nie będzie z niej jasno wynikać czego dotyczy, to poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Można to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków, pozostawimy pismo bez rozpoznania.

Podpisz petycję. Jeśli tego nie zrobisz, wezwiemy cię do uzupełnienia. Jeśli nie zrobisz tego w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pozostawimy petycję bez rozpoznania.

O tym czy Twoje pismo jest petycją decyduje treść żądania jaką sformułujesz a nie forma (np. tytuł).

Przepisy nie przewidują złożenia skargi w przypadku, gdy nie będziesz zadowolony ze sposobu w jaki załatwiliśmy Twoją petycję.

Rozpatrzenie petycji.

1) Twoją petycję rozpatrzymy niezwłocznie, nie później niż w terminie  3 miesięcy od dnia wpływu pisma do tut. Zarządu Drogowego. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.

2) Jeśli Twoja petycja dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne podmioty, rozpatrzymy ją w zakresie swoich kompetencji i przekażemy kopię niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni) do pozostałych właściwych podmiotów. O wszystkim zostaniesz poinformowany.

3) Jeśli Twoja petycja nie dotyczy działalności Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim, zostanie przekazana niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni) do właściwego organu i zostaniesz o tym powiadomiony.

4) Kopia Twojej petycji zostanie umieszczona na stronie BIP tut. Zarządu Drogowego. Umieścimy tam również datę złożenia petycji oraz - jeśli wyrazisz zgodę - Twoje imię i nazwisko (nazwę) lub imię i nazwisko (nazwę) podmiotu w interesie którego składasz petycję.

5) Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, to petycje te mogą być rozpatrywane łącznie (petycja wielokrotna). Na stronie Zarządu Drogowego ogłosimy okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia.

6) Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu oczekiwania na dalsze petycje. Jeżeli petycja składająca się na petycję wielokrotną nie spełnia wymogów (np. nie ma adresu siedziby lub korespondencyjnego) ogłosimy na stronie BIP wezwanie podmiotu wnoszącego petycję składającą się na petycję wielokrotną do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni. W przypadku, gdy treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, petycja pozostanie bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna petycji

- Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. (Dz. U., poz. 1195)


Załączniki